Zobrazit online verzi
 
Newsletter České asociace cheerleaders, o.s.
 
 
 

Vážení zástupci klubů, trenéři!

Vítáme vás v sezóně 2017/18! Věříme, že jste se již pohodlně zaběhli a že se vaše klubové řady opět rozrostly o nadšené sportovce a budoucí kvalitní reprezentanty :-)

Zasíláme vám několik praktických informací, typů a doporučení, které se vám mohou při vedení vašich klubů hodit či vám usnadnit administrativní práci.

 
 
Kalendář na CACH.CZ
 

Aktuální přehled všech ČACH soutěží, workshopů, školení a akcí naleznete vždy na našem webu v sekci „Soutěže a akce“.

Přejít na přehled soutěží a akcí
 
 
ČACH Google kalendář
 

Veškeré termíny jsou zaneseny i do ČACH Google kalendáře, který najdete též na webu, ale hlavně si ho můžete jednoduše přidat ke svým kalendářům.

V případě zájmu nás kontaktujte na cach@cach.cz a kalendář vám nasdílíme na váš Gmail.

 
 
Trenérská skupina
 

Za účelem sdílení informací, nabídek a diskuse trenérů ČACH byla založena facebooková skupina CZECH CHEER COACH. Jste vítáni, přidejte se

Přejít do skupiny
 
 
Management klubu
 

Velice vám doporučujeme, nastudovat si Manuál řízení sportovního klubu. Jedná se o 50 stránkovou brožuru vydanou ČUS, ve které naleznete řadu praktických informací a návodů, hlavně z legislativní oblasti řízení klubu. Dočtete se jak založit zapsaný spolek (potřebná právní forma pro získávání dotací), základní povinnosti sportovního klubu, informace k personalistice, účetnictví, možných zdrojích financování, marketingu, pojištění, ale i informace, kam se obracet v daných oblastech o radu.

Manuál řízení klubu
 
 
Další zdroje informací
 

Česká asociace cheerleaders (CACH) www.cach.cz
European Cheer Union (ECU)
www.cheerunion.eu
International Cheer Union (ICU) cheerunion.org
Česka unie sportu (ČUS) www.cuscz.cz
Český Olympijský výbor (ČOV) www.olympic.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) msmt.cz
Servisní centra sportu (SCS) www.cuscz.cz/sluzby-servis/servisni-centra-sportu.html
Česká Olympijská nadace  nadace.olympic.cz
Zdravotní pojišťovny (příspěvky na sportování dětí)
Obecní úřady, městské části atd.

 
 
Registrujte své členy
 

Registrovaní sportovci u ČACH mohou soutěžit a účastnit se akcí ČACH. Vztahuje se na ně nejen spousta výhod, slev na akce, nabídka ČACH Benefit programu, ale u úrazové pojištění!

Své členy registrujte před soutěžemi včas.

Nezapomeňte si na začátku každé sezóny aktualizovat v nastavení jednotlivých sportovců jejich věkovou skupinu (obzvlášť letos u Youth).

Registrační systém
 
 
Úrazové pojištění
 

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím pojišťovny Kooperativa, a.s. Smlouva č. 4950050842 je platná od 1. ledna 2017 s automatickou prolongací. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS. Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce, ale i doprava na tyto akce. Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy mimo Českou republiku. Celý text smlouvy včetně oceňovacích tabulek a formulář k oznámení události naleznete https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html

Podobné forma hromadného pojištění je prostřednictvím ČUS sjednaná i pro odpovědnost trenérů. Nutno zde nastudovat doplňkové podmínky, zda se na vás pojištění vztahuje či nikoli.

Dále ČUS nabízí zprostředkování výhodnějšího pojištění majetku a sportovní cestovní pojištění.

Více informací ke všem formám zprostředkovaného či zvýhodněného pojištění naleznete zde

Více o pojištění
 
 
Zdravotní prohlídky členů
 

Doporučujeme, aby všichni sportovci absolvovali zdravotní prohlídku. Členové České asociace cheerleaders jsou zařazeni jako výkonnostní sportovci.

Praktický lékař
je povinnen a může posuzovat a vykonat vyšetření dle rozsahu uvedeném ve vyhlášce č.391/2013 Sb.:

- zdravotní způsobilost k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích;
- zdravotní způsobilost k tělesné výchově (plavecký výcvik v rámci školy);
- zdravotní způsobilost k účasti škol a školek v přírodě, lyžařských kurzů, letních a zimních táborů.

Zdravotní způsobilost k vrcholovému sportu, k reprezentaci vydává poskytovatel v oboru Tělovýchovné lékařství (týká se i žáků sportovních gymnázií).

Prohlídky od sportovních lékařů jsou na požádání často propláceny zdravotními pojišťovnami.

Vyhláška
 
 
Doping
 

Brožuru s aktuálním seznamem zakázaných látek, formuláře pro terapeutické výjimky a další informace k problematice dopinku naleznete na stránknách Antidoping.cz

V případě, že některý z vašich členů užívá ze zdravotních důvodů některou ze zakázaných látek, je povinen před konáním soutěže předložit Výboru ČACH lékařem potvrzenou terapeutickou výjimku.

Přehled zakázaných látek
 
 
OSA
 

Všichni řádní členové ČACH a tedy i členové Česká unie sportu a Českého olympijského výboru, jsou zahrnuty v kolektivních smlouvách s ochrannými svazy autorskými. Tyto smlouvy zajišťují pro členské subjekty ČUS v převážné většině jejich aktivit plnění povinností vyplývajících z autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Aktuální informace ke spolupráci ČUS s konkrétním autorským svazem.

Zjistit více
 
 
Klubové přihlášky
 

Ujistěte se, za přihláška do vašeho klubu obsahuje všechny potřebné náležitosti, aby chránila vaši osobu, trenéry a klub! Odpovídala zákonu na ochranu osobních údajů, uveřejňování foto a video dokumentace, kde jsou vaši členové atd. Uvádíme několik důležitých součástí přihlášky, které by neměly chybět:

Kontaktní údaje na člena (jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, email, adresa, národnost, státní příšlusnost)


Kontaktní údaje na zákonného zástupce člena v případě, že je mladší 18 let (jméno, příjmení, telefon, email)


Potvrzení způsobilosti o zdravotním stavu člena. Uveďte upozornění na zdravotní stav, zdravotní způsobilost, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění: ……………………………….

JE - NENÍ* zdravotně způsobilý navštěvovat uvedený sportovní klub.
(Doporučujeme provedení zdravotní prohlídky u sportovního lékaře)


Souhlas se zasíláním informací formou newslettrů či emailů od klubu a České asociace cheerleaders.


Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb.

Například:

Souhlasím s tím, aby klub XXX zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu XXX. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že klub XXX je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence ČUS, ECU a dalších organizací k vedení evidence členské základny a k identifikaci sportovce při soutěžích. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění. Souhlasím s možností publikovat v tisku nebo elektronických médiích mé fotografie a videonahrávky, které mě zachycují v souvislosti s činností klubu.


Souhlas se stanovami sportovního klubu a týmovým kodexem.

Například:

Vyplněním této přihlášky se plně zavazuji k aktivní účasti na tréninkách, přípravných soustředěních a akcích klubu XXX a uhrazení členských poplatků v určených termínech. Souhlasím se stanovami klubu a týmovým kodexem (včetně odpovědnosti za svůj zdravotní stav a úrazové pojištění), se kterým jsem byl obeznámen v plném rozsahu a jeho zásady budu respektovat a dodržovat.

Vyhláška
 
 
Přejeme vám úspěšnou a vydařenou sezónu! :-)
 

Výbor ČACH
cach.cz

 
 
Pokud si již nepřejete dostávat tento email, odhlašte se zde.
Copyright © 2020 Česká asociace cheerleaders, o.s.