Zobrazit online verzi
 
Newsletter České asociace cheerleaders, o.s.
 
 
 

Vážení zástupci klubů, trenéři!

Vítáme vás v sezóně 2018/19! Zasíláme vám několik praktických informací, typů a doporučení, které se vám mohou při vedení vašich klubů hodit či vám usnadnit administrativní práci.

 
 
Kalendář na CACH.CZ
 

Aktuální přehled všech ČACH soutěží, workshopů, školení a akcí naleznete vždy na našem webu v sekci „Soutěže a akce“.

Přejít na přehled soutěží a akcí
 
 
ČACH Google kalendář
 

Veškeré termíny jsou zaneseny i do ČACH Google kalendáře, který najdete též na webu, ale hlavně si ho můžete jednoduše přidat ke svým kalendářům.

V případě zájmu nás kontaktujte na cach@cach.cz a kalendář vám nasdílíme na váš Gmail.

 
 
Trenérská skupina
 

Za účelem sdílení informací, nabídek a diskuse trenérů ČACH byla založena facebooková skupina CZECH CHEER COACH. Jste vítáni, přidejte se

Přejít do skupiny
 
 
Management klubu
 

Velice vám doporučujeme, nastudovat si Manuál řízení sportovního klubu. Jedná se o 50 stránkovou brožuru vydanou ČUS, ve které naleznete řadu praktických informací a návodů, hlavně z legislativní oblasti řízení klubu. Dočtete se jak založit zapsaný spolek (potřebná právní forma pro získávání dotací), základní povinnosti sportovního klubu, informace k personalistice, účetnictví, možných zdrojích financování, marketingu, pojištění, ale i informace, kam se obracet v daných oblastech o radu.

Manuál řízení klubu
 
 
Další zdroje informací
 

Česká asociace cheerleaders (CACH) www.cach.cz
European Cheer Union (ECU)
www.cheerunion.eu
International Cheer Union (ICU) cheerunion.org
Česka unie sportu (ČUS) www.cuscz.cz
Český Olympijský výbor (ČOV) www.olympic.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) msmt.cz
Servisní centra sportu (SCS) www.cuscz.cz/sluzby-servis/servisni-centra-sportu.html
Česká Olympijská nadace  nadace.olympic.cz
Zdravotní pojišťovny (příspěvky na sportování dětí)
Obecní úřady, městské části atd.

 
 
Registrujte své členy
 

Registrovaní sportovci u ČACH mohou soutěžit a účastnit se akcí ČACH. Vztahuje se na ně nejen spousta výhod, slev na akce, nabídka ČACH Benefit programu, ale i úrazové pojištění!

Své členy registrujte před soutěžemi včas.

Nezapomeňte si na začátku každé sezóny aktualizovat v nastavení jednotlivých sportovců jejich věkovou skupinu (obzvlášť letos u Youth).

Registrační systém
 
 
Úrazové pojištění
 

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím pojišťovny Kooperativa, a.s. Smlouva č. 4950050842 je platná od 1. ledna 2017 s automatickou prolongací. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS. Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce, ale i doprava na tyto akce. Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy mimo Českou republiku. Celý text smlouvy včetně oceňovacích tabulek a formulář k oznámení události naleznete https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html

Podobné forma hromadného pojištění je prostřednictvím ČUS sjednaná i pro odpovědnost trenérů. Nutno zde nastudovat doplňkové podmínky, zda se na vás pojištění vztahuje či nikoli.

Dále ČUS nabízí zprostředkování výhodnějšího pojištění majetku a sportovní cestovní pojištění.

Více informací ke všem formám zprostředkovaného či zvýhodněného pojištění naleznete zde

Více o pojištění
 
 
Zdravotní prohlídky členů
 

Doporučujeme, aby všichni sportovci absolvovali zdravotní prohlídku. Členové České asociace cheerleaders jsou zařazeni jako výkonnostní sportovci.

Praktický lékař
 je povinen a může posuzovat a vykonat vyšetření dle rozsahu uvedeném ve vyhlášce č.391/2013 Sb.:

- zdravotní způsobilost k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích;
- zdravotní způsobilost k tělesné výchově (plavecký výcvik v rámci školy);
- zdravotní způsobilost k účasti škol a školek v přírodě, lyžařských kurzů, letních a zimních táborů.

Zdravotní způsobilost k vrcholovému sportu, k reprezentaci vydává poskytovatel v oboru Tělovýchovné lékařství (týká se i žáků sportovních gymnázií).

Prohlídky od sportovních lékařů jsou na požádání často propláceny zdravotními pojišťovnami.

Vyhláška
 
 
Doping
 

Brožuru s aktuálním seznamem zakázaných látek, formuláře pro terapeutické výjimky a další informace k problematice dopinku naleznete na stránkách Antidoping.cz

V případě, že některý z vašich členů užívá ze zdravotních důvodů některou ze zakázaných látek, je povinen před konáním soutěže předložit Výboru ČACH lékařem potvrzenou terapeutickou výjimku.

Přehled zakázaných látek
 
 
OSA
 

Všichni řádní členové ČACH a tedy i členové Česká unie sportu a Českého olympijského výboru, jsou zahrnuty v kolektivních smlouvách s ochrannými svazy autorskými. Tyto smlouvy zajišťují pro členské subjekty ČUS v převážné většině jejich aktivit plnění povinností vyplývajících z autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Aktuální informace ke spolupráci ČUS s konkrétním autorským svazem.

Zjistit více
 
 
Klubové přihlášky
 

Ujistěte se, že přihláška do vašeho klubu obsahuje všechny potřebné náležitosti, aby chránila vaši osobu, trenéry, klub a jeho členy! Aby odpovídala Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – „GDPR“.

Uvádíme několik důležitých bodů, které by neměly chybět v přihláškách do vašeho Klubu:

- Kontaktní údaje na člena (jméno, příjmení, datum narození, přesná adresa trvalého pobytu, telefon, email, státní občanství).

Konkrétněji viz § 3a, odst d zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů:
„d) jméno a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu sportovce a trenéra evidovaného u sportovní organizace, která je v ní sdružena; nemá-li sportovec nebo trenér místo pobytu na území České republiky, adresu místa na území České republiky, kde se převážně zdržuje; v případě sportovce rovněž druh sportu, který sportovec vykonává; v případě cizinců rovněž státní občanství,“


- Kontaktní údaje na zákonného zástupce
člena v případě, že je mladší 18 let (jméno, příjmení, telefon, email)


- Potvrzení způsobilosti o zdravotním stavu soutěžícího člena
(viz výše). Vzhledem k GDPR pozor na práci a uskladnění těchto dat! Není-li samostatný dokument od lékaře, návrh textace:

V závislostina výkonnostní urovní doporučujeme provedení zdravotní prohlídky u sportovního lékaře.
JE zdravotně způsobilý navštěvovat uvedený sportovní klub v PLNÉM ROZSAHU ČINNOSTI.
JE zdravotně způsobilý navštěvovat uvedený sportovní klub S OMEZENÍM.......................................

Uveďte upozornění na zdravotní stav, alergie, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění: ................ 

- Potvrzení, zda dítě mladší 18 let, bude po konci sportovní činnosti odcházet SAMOSTATNĚ / V DOPROVODU.

- Závazek se stanovami sportovního klubu a týmovým kodexem. Například: 

"Vyplněním této přihlášky se plně zavazuji k aktivní účasti na trénincích, přípravných soustředěních a akcích klubu XXX a uhrazení členských poplatků v určených termínech. Souhlasím se stanovami klubu a týmovým kodexem (včetně odpovědnosti za svůj zdravotní stav a úrazové pojištění), se kterým jsem byl obeznámen v plném rozsahu a jeho zásady budu respektovat a dodržovat."Informace pro Kluby:

V letošním roce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů aktuálně zavedlo nový informační systém veřejné správy - Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (dále jen „Rejstřík“). Údaje do Rejstříku za Vaše kluby a členy, jež budou členy ČACH pro Vás zaeviduje ČACH. Rejstřík bude rozdělen na veřejnou a neveřejnou část. Po naplnění rejstříku a po uplynutí data pro zápis do rejstříku bude možné podporu sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu poskytnout pouze sportovní organizaci v rejstříku zapsané. Rejstřík je dostupný z internetové aplikace na http://rejstřiksportu.msmt.cz.

O povinnostech spojených s Rejstříkem a GDPR Vás budeme informovat samostatně.

Vyhláška
 
 
Kalendář soutěží, školení & workshopů a dalších akcí v sezóně 2018/19
 
 
 
Detailní informace k jednotlivým aktivitám na cach.cz
 
 
 
 
 
Detailní informace k jednotlivým aktivitám na cach.cz
 
 
Přehled věkových skupin a plánovaných divizí na soutěžích ČACH
 

Aktuální informace naleznete vždy na webu ČACH.

Zde
 
 
Přejeme vám úspěšnou a vydařenou sezónu!:-)
 

Věříme, že jste se již pohodlně zaběhli a že se vaše klubové řady opět rozrostly o nadšené sportovce a budoucí kvalitní reprezentanty :-)

Výbor ČACH
cach.cz

 
 
Pokud si již nepřejete dostávat tento email, odhlašte se zde.
Copyright © 2020 Česká asociace cheerleaders, o.s.